Cuộc sống đâu cần phải ganh đua cao thấp.

Sống không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan”. Đây đúng là cảnh giới của những bậc minh triết phải không? Người thời xưa cho rằng ai ai cũng có Mệnh, họa phúc cả một […]