Chỉ cần buông bỏ một niệm trong tâm,vạn việc sẽ tự tại.

Đức Phật từng dạy rằng: “Nhất niệm phóng hạ, vạn bàn tự tại”, ý nghĩa khuyên dăn là Chỉ cần buông bỏ một niệm trong tâm, mọi việc sẽ được giải thoát và chúng ta sẽ sống được tự tại thoải mái. Từ khi nhỏ đến khi lớn, chúng ta đều được giáo dục phải cố […]